درباره ما

مرکز علمی-کاربردی ایثارگران قائم(عج)

مركز علمي كاربردي صنايع غلات در سال 1382 با مجوز وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري تحت نظارت دانشگاه جامع علمي – كاربردي با حمايت وزارت صنايع و معادن راه اندازي گرديده است .

هدف از تاسيس اين مركز

هدف اساسي از تاسيس اين مركز تامين نيازهاي آموزشي كاربردي مراكز توليدي صنايع غلات و ساير صنايع مرتبط به منظور ارتقاء سطح آگاهي هاي فني و تخصصي آنها و تامين و تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز در اين زمينه ميباشد .

اهداف دانشگاه علمی کاربردی ایثارگران قائم (عج) پارس:

1-ايجاد بستر مناسب برای فعاليت همه جانبه در گسترش و اعتلای دانش و پژوهش و مهارت آموزی
2-ارتقاء شاخص های كمی و كيفی آموزش های كاربردی در جامعه
3-زمينه سازی زير بنای مناسب برای ايجاد و اشتغال تکنولوژی
 
مركز دارای كارگاههای مجهز جهت برگزاری واحدهای عملی می باشد ضمنا آزمايشگاهها و 
كلاسهای لازم را دارا است.