درس: بندی و نگهداری آرد 

رشته:فناوری آرد

مقطع:کارشناسی

مدرس:استادنفیسه روانفر

توضیحات: جزوه بر اساس سرفصل درس و به طور کامل ارائه شده است.