مدرس: استاد محمد حسن سلمانی

درس: مدل‌ها و فرآیندها ی تجاری سازی

مقطع: کارشناسی

رشته: تجاری سازی

Private File - Access Forbidden