مدرس: استاد سودابه قاسمی

درس: مهارتها و قوانین کسب و کار

مقطع: کارشناسی

Private File - Access Forbidden