واحد: مهارت مساله‌یابی

مدرس: فرزاد فخر
درس: مهارتهای مسئلهه یابی و تصمیم گیری
مقطع: کارشناسی

Private File - Access Forbidden