در بیشتر موارد آبله مرغان بسیار شدید نمی‌شود و معمولن ۵ تا ۷ روز دوره‌ی بیماری طول می‌کشد.

Read more