کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات: استاد محمد مهدی پناهی

مدرس: استاد محمد مهدی پناهی درس: کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات این کتاب برای درس کاربرد فناوری معرفی شده است و دانشجویان با توجه به هماهنگ بودن امتحان این درس با سایر واحد ها باید آن را از کتاب فروشی های معتبر تهیه نمایند. Private File - Access...