مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات: استاد مصطفی عبدالهی دهکی

کد درس : 29966 درس: مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع رشته : کاردانی حرفه ای بازاریابی مدرس: استاد مصطفی عبدالهی دهکی فایل : جلد کتاب سر فصل مصوب سرفصل مصوب درس(مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات): استاد مصطفی عبدالهی دهکی 1 file(s) 270.80 KB دانلود مهارت...

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی: مصطفی عبدالهی دهکی

کد درس : 22243 و 24564 درس: مبانی کامپیوتر و برنامه سازی مقطع و رشته : کاردانی فنی برق صنعتی مدرس: استاد مصطفی عبدالهی دهکی فایل : راهنمای دانشجویان  فایل : سرفصل مصوب درس سرفصل مصوب درس-مبانی کامپیوتر و برنامه سازی: استاد مصطفی عبدالهی دهکی 1 file(s) 437.16 KB دانلود...

کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت: استاد مصطفی عبدالهی دهکی

کد درس : 19930 درس: کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت رشته : کاردانی ایمنی کار و حفاظت مدرس: استاد مصطفی عبدالهی دهکی فایل : راهنمای دانشجویان فایل : تحقیقاتی – سیستمهای اطلاعات بیمارستانى تحقیقاتی-سیستمهای اطلاعات بیمارستانى(کاربرد فناوری اطلاعات): استاد مصطفی...

کاربرد فناوری اطلاعات: استاد مصطفی عبدالهی دهکی

کد درس : 19876 عنوان درس: کاربرد فناوری اطلاعات مقطع: کاردانی مهارت مشترک مدرس: استاد مصطفی عبدالهی دهکی فایل : تصویر کتاب مرجع فایل : سرفصل مصوب درس سرفصل مصوب درس(کاربرد فناوری اطلاعات): استاد مصطفی عبدالهی دهکی 1 file(s) 431.76 KB...