شیمی آلی: استاد ویدا کمایی

باسلام.دانشجویان مقطع کارشناسی تنها این جزوه را جهت امتحان مطالعه فرمایند. بخش عمده ای از سوالات Private File - Access Forbidden