زبان تخصصی رشته برق: استاد الناز ارشادی

زبان تخصصی رشته برق مدرس: استاد الناز ارشادی توضیحات: دروس اول و دوم زبان تخصصی رشته برق همراه با یک فایل ضمیمه شامل علائم اختصاری مندرج در دروس این واحد تخصصی درس اول زبان تخصصی رشته برق: استاد ارشادی 1 file(s) 88.66 KB دانلود درس دوم زبان تخصصی رشته برق: استاد...