میکروبیولوژی مواد آردی (جلسات5تا10): استاد الهام وقاری

جزوه:  میکروبیولوژی مواد آردی (جلسات پنجم تا دهم) مدرس: استاد الهام وقاری توضیح: در جزوه جلسات اول تا پنجم صفحات 15 تا 20 جهت مطالعه آزاد دانشجو است. میکروبیولوژی مواد آردی (جلسات5تا10): استاد الهام وقاری 1 file(s) 346.91 KB...

درس ایمنی و بهداشت محیط کار(جلسات8تا16): استاد الهام وقاری

درس: ایمنی و بهداشت محیط کار مدرس: استاد الهام وقاری توضیحات: جلسات هشتم تا شانزدهم جلسات هشتم تا شانزدهم (صفحات 1 تا28)  در جزوه مربوط به جلسات اول تا هشتم صفحات 21تا 30 جهت مطالعه آزاد دانشجو می باشد. درس ایمنی و بهداشت محیط کار(جلسات8تا16): استاد الهام وقاری 1...