آشنایی بادفاع مقدس: استاد امیر منصور شیخ پورخانی

مدرس: استاد امیر منصور شیخ پورخانی درس: آشنایی بادفاع مقدس مقطع: کارشناسی بخش اول: آشنایی با دفاع مقدس1: امیرمنصور شیخ پورخانی 1 file(s) 14.05 MB دانلود بخش دوم: آشنایی با دفاع مقدس2: امیرمنصور شیخ پورخانی 1 file(s) 45.60 MB دانلود بخش سوم: آشنایی با دفاع مقدس3:...