زبان تخصصی 2: استاد حسن آبادی

زبان تخصصی 2 مدرس: استاد حسن آبادی کتاب منبع درس زبان تخصصی 2 صرفا 5 درس اولش مطالعه شود( تاصفحه 48) Private File - Access Forbidden