الکترونیک صنعتی(جلسات ۱ تا ۱۰): استاد دانیده

درس : الکترونیک صنعتی مدرس: استاد دانیده مقطع:کاردانی فنی رشته : برق صنعتی توضیحات:شامل جلسات اول تا چهارم الکترونیک صنعتی: استاد دانیده 1 file(s) 2.33 MB دانلود پنجم تا دهم الکترونیک صنعتی2: استاد دانیده 1 file(s) 4.39 MB...

رله و حفاظت(جلسات ۱ تا ۱۰) : استاد دانیده

درس : رله و حفاظت مدرس: استاد دانیده مقطع:کاردانی فنی رشته : برق صنعتی توضیحات:شامل جلسات اول تا چهارم رله و حفاظت: استاد دانیده 1 file(s) 2.47 MB دانلود توضیحات:شامل جلسات پنجم تا دهم رله و حفاظت فیزیکی2:استاد دانیده 1 file(s) 4.21 MB...

الکترونیک عمومی(جلسات ۱ تا ۱۵): استاد دانیده

درس : الکترونیک عمومی مدرس: استاد دانیده مقطع:کاردانی فنی رشته : برق صنعتی توضیحات:شامل جلسات اول تا چهارم الکترونیک عمومی: استاد دانیده 1 file(s) 960.21 KB دانلود توضیحات:شامل جلسات پنجم تا پانزدهم الکترونیک عمومی2: استاد دانیده 1 file(s) 3.04 MB...

انتقال و توزیع انرژی الکتریکی(جلسات ۱ تا ۱۰): استاد دانیده

درس : انتقال و توزیع انرژی الکتریکی مدرس: استاد دانیده مقطع:کاردانی فنی رشته : برق صنعتی توضیحات:شامل جلسات اول تا چهارم انتقال و توزیع انرژی الکتریکی: استاد دانیده 1 file(s) 3.32 MB دانلود توضیحات:شامل جلسات پنجم تا دهم انتقال و توزیع انرژی الکتریکی2: استاد دانیده 1...

سیم کشی روشنایی فنی (جلسات اول تا پانزدهم): استاد دانیده

درس :سیم کشی روشنایی فنی مدرس: استاد دانیده مقطع:کاردانی فنی رشته : برق صنعتی توضیحات:شامل جلسات اول تا چهارم سیم کشی روشنایی فنی: استاد دانیده 1 file(s) 4.32 MB دانلود شامل جلسات جلسات پنجم تا پانزدهم سیم کشی روشنایی فنی (جلسات پنجم تا پانزدهم): استاد دانیده 1...