ریاضی مهندسی: استاد زینب پاکباز

مدرس: استاد زینب پاکباز درس: ریاضی مهندسی کد درس ۱۲۴۴۹ گروه درس ۹۸۱ رشته: مهندسی فناوری صنایع شیمیایی ریاضی مهندسی-فصل اول جلسات ۱تا۷: استاد زینب پاکباز 1 file(s) 3.93 MB دانلود ریاضی مهندسی-فصل اول جلسات ۸تا۱۴: استاد زینب پاکباز 1 file(s) 3.54 MB...

محاسبات عددی: زینب پاکباز

جلسه اول تا هفتم مدرس: استاد زینب پاکباز درس: محاسبات عددی کد درس ۲۴۹۹۴ گروه درس ۹۷۲ رشته: مهندسی فناوری صنایع شیمیایی مقطع: کارشناسی محاسبات عددی جلسات اول تا هفتم: زینب پاکباز 1 file(s) 2.16 MB دانلود محاسبات عددی جلسات هشتم تا چهاردهم: زینب پاکباز 1 file(s) 4.13 MB...