ریاضی مهندسی: استاد زینب پاکباز

مدرس: استاد زینب پاکباز درس: ریاضی مهندسی کد درس ۱۲۴۴۹ گروه درس ۹۸۱ رشته: مهندسی فناوری صنایع شیمیایی Private File - Access Forbidden Private File - Access...

محاسبات عددی: زینب پاکباز

جلسه اول تا هفتم مدرس: استاد زینب پاکباز درس: محاسبات عددی کد درس ۲۴۹۹۴ گروه درس ۹۷۲ رشته: مهندسی فناوری صنایع شیمیایی مقطع: کارشناسی Private File - Access Forbidden Private File - Access...