طرح و آزمایش دوره مهندسی فناوری صنایع شیرینی و شکلات: استاد فایزه پیروی نیا

طرح و آزمایش بخش اول مدرس: استاد فایزه پیروی نیا درس : طرح و آزمایش دوره مهندسی فناوری صنایع شیرینی و شکلات ‏ توضیحات: فایل شامل دو بخش است. بخش اول ارسال شد. طرح و آزمایش دوره مهندسی فناوری صنایع شیرینی و شکلات: استاد فایزه پیروی نیا 1 file(s) 1.45 MB...

آمار حیاتی: استاد فایزه پیروی نیا

رشته ایمنی سلامت محیط زیست صنایع غذایی بخش اول مدرس: استاد فایزه پیروی نیا درس : آمار حیاتی رشته : کارشناسی حرفه ای ایمنی و سلامت محیط زسیت و صنایع غذایی توضیحات: فایل آموزشی 3 بخش استبخش اول ارسال شده است آمار حیاتی: استاد فایزه پیروی نیا 1 file(s) 2.79 MB...