انتقال حرارت: ماندانا آثار

درس: انتقال حرارت استاد:ماندانا آثار رشته: صنایع شیمیایی مقطع: کارشناسی توضیحات: مطالب فصل اول و دوم و پنجم وهفتم مطالعه شود. Private File - Access...

انتقال جرم: ماندانا آثار

درس: انتقال جرم استاد: ماندانا آثار رشته: صنایع شیمیایی مقطع: کارشناسی توضیحات: (مطالعه سه فصل اول از جزوه) Private File - Access Forbidden