انتقال حرارت: ماندانا آثار

درس: انتقال حرارت استاد:ماندانا آثار رشته: صنایع شیمیایی مقطع: کارشناسی توضیحات: مطالب فصل اول و دوم و پنجم وهفتم مطالعه شود. انتقال حرارت: ماندانا آثار 1 file(s) 2.81 MB...

انتقال جرم: ماندانا آثار

درس: انتقال جرم استاد: ماندانا آثار رشته: صنایع شیمیایی مقطع: کارشناسی توضیحات: (مطالعه سه فصل اول از جزوه) انتقال جرم: ماندانا آثار 1 file(s) 13.88 MB...