مدیریت منابع انسانی : استاد محمد حسن سلمانی

درس: مدیریت منابع انسانی مدرس:استاد محمد حسن سلمانی رشته: کارشناسی – حسابداری مدیریت منابع انسانی بخش اول: استاد محمد حسن سلمانی 1 file(s) 466.49 KB دانلود مدیریت منابع انسانی بخش دوم: استاد محمد حسن سلمانی 1 file(s) 257.35 KB...