درباره ما

مرکز علمی-کاربردی ایثارگران قائم(عج) پارس

مركز علمی كاربردی صنايع غلات در سال ۱۳۸۲ با مجوز وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري تحت نظارت دانشگاه جامع علمی – كاربردی با حمايت وزارت صنايع و معادن راه اندازی گرديده است .

هدف از تاسيس اين مركز

هدف اساسی از تاسيس اين مركز تامين نيازهای آموزشی كاربردی مراكز توليدی صنايع غلات و ساير صنايع مرتبط به منظور ارتقاء سطح آگاهي هاي فني و تخصصی آنها و تامين و تربيت نيروی انسانی متخصص مورد نياز در اين زمينه می‌باشد .

اهداف دانشگاه علمی کاربردی ایثارگران قائم (عج) پارس:

۱. ايجاد بستر مناسب برای فعاليت همه جانبه در گسترش و اعتلای دانش و پژوهش و مهارت آموزی

۲. ارتقاء شاخص های كمی و كيفی آموزش های كاربردی در جامعه

۳. زمينه سازی زير بنای مناسب برای ايجاد و اشتغال تکنولوژی

مركز دارای كارگاههای مجهز جهت برگزاری واحدهای عملی می باشد ضمنا آزمايشگاهها و 
كلاسهای لازم را دارا است.