درس: آزمایشات رئولوژی و شیمیایی

مدرس: استاد نفیسه روانفر

این کتاب رو تهیه و مطالعه کنند.

مقطع: کاردانی فنی
رشته: صنایع غذایی (نان)