مدرس: بختیار ظهوری زنگنه

واحد: آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی

مقطع: کارشناسی 971

توضیحات1: گزارش جلسه اول آزمایشگاه مطالعه گردد.

توضیحات2: شبیه سازی نرم افزاری و نتایج آن مطالعه گردد.

Private File - Access Forbidden