مدرس: بختیار ظهوری زنگنه

واحد: آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

مقطع: کارشناسی 971

توضیحات: 20 سوال برای یادآوری برخی مفاهیم ضروری از درس های پیش نیاز برای این آزمایشگاه.

سوالات مطالعه گردد و جواب ها مورد بررسی قرار گیرد.

پاسخ های صحیح به رنگ قرمز نشان داده شده است.

Private File - Access Forbidden