درس: آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

استاد: زهره حاسبی

رشته مهندسی فناوری صنایع شیرینی و شکلات

گروه درس 972