جزوه درس مالیات ترم 2

درس آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی

مدرس: استاد شاهین علی محمدی

رشته: مدیریت تجاری سازی

مقطع: کارشناسی

Private File - Access Forbidden