رشته ایمنی سلامت محیط زیست صنایع غذایی بخش اول

مدرس: استاد فایزه پیروی نیا

درس : آمار حیاتی

رشته : کارشناسی حرفه ای ایمنی و سلامت محیط زسیت و صنایع غذایی

توضیحات: فایل آموزشی 3 بخش است
بخش اول ارسال شده است

Private File - Access Forbidden