مدرس: استاد فایزه پیروی نیا

درس: آمار در بازاریابی

رشته: بازاریابی 

Private File - Access Forbidden