مدرس: استاد فایزه پیروی نیا

درس: آمار در بازاریابی

رشته: بازاریابی