مدرس: استاد فایزه پیروی نیا

رشته: کنترل کیفیت مواد غذایی

درس: آمار و احتمالات