مدرس: فایزه پیروی نیا

رشته: ایمنی کار و حفاظت فنی

درس: آمار و احتمالات کاربردی

توضیحات : تمرین های انتهای هر بخش را حل کرده و ایمیل کنید.

Private File - Access Forbidden