درس : اتوماسیون فرآیند
استاد: استاد زهره حاسبی
گروه درس 971