درس: ارزیابی و ارزشگداری طرح های فنی واقتصادی

مدرس: استاد سید محسن قریشی

توضیحات: در فایل zip تعدادی فایل pdf و ppt برای درس ارزیابی و ارزشگذاری طرح های فنی و اقتصادی می باشد.

Private File - Access Forbidden