بخش اول و دوم

مدرس: استاد مریم قشلاقی

درس: ازمایشگاه فیزیک کاربردی

Private File - Access Forbidden Private File - Access Forbidden