مدرس: استاد محمد احسنی خیابانی

درس: اصول استاندارد مواد غذایی

توضیحات: دانشگاه ایثارگران پارس- دانشجویان عزیز توجه نمایند از کتاب معرفی شده قسمت اصول استاندار فصل هفتم صفحه 239 الی 254 فصل یازدهم صفحات 327 الی 348 مطالعه نمایید.

Private File - Access Forbidden