درس: اصول بازاریابی

رشته: بازاریابی

مدرس: استاد سمیرا اله یاری

اصول بازاریابی کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

اصول بازاریابی (MARKETING PRINCIPLES)