درس: اصول بازاریابی

رشته: بازاریابی

مدرس: استاد سمیرا اله یاری

اصول بازاریابی کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

Private File - Access Forbidden

اصول بازاریابی (MARKETING PRINCIPLES)

Private File - Access Forbidden