مدرس: استاد محمد احسنی خیابانی

درس: اصول طراحی کارخانجات شیرینی و شکلات

توضیحات: دانشجویان عزیز توجه کنید لطفاً جلد دو کتاب راتهیه نمایید و بخش پنجم از صفحه 23 الی 44 بخش هفتم از صفحات 255 الی 270 بخش نهم از صفحات 335 الی 350 مطالعه شود

Private File - Access Forbidden