مدرس: استاد ماندانا آثار

درس: اصول عملیات

رشته: صنایع شیمیایی

مقطع: کارشناسی