مدرس: اصول و فنون مذاکرات بازرگانی

مدرس: استاد ارزو زمزم

رشته مدیریت تجاری سازی

مقطع: کارشناسی

کد درس :4453

Private File - Access Forbidden