درس اصول و فنون مذاکره
(اصو و فنون مذاکرات بازرگانی)

مدرس: استاد سمیرا اله یاری

رشته: بازرگانی

مقطع کاردانی

Private File - Access Forbidden