درس: اصول و مبانی ارتباطات

مدرس: استاد سمیرا اله یاری