نام درس : زنجیره تأمین

مدرس: استاد ارزو زمزم

کد درس :13985

قسمت اول

قسمت دوم