کتاب کنترل کیفیت

درس: اصول کنترل کیفیت در صنایع غذایی

مدرس: نفیسه روانفر

مقطع: کاردانی فنی

رشته: شیمی آزمایشگاهی غذایی

توضیحات: کتاب رو تهیه کنند.
فصول 1 و 2 و 3 کامل و از فصل چهارم صفحات 149 تا 172 مربوط به gmp را مطالعه کنند.

کنترل کیفیت مواد غذایی