درس: افزودنی های مواد غذایی

مقطع: کاردانی فنی

شیمی آزمایشگاهی غذایی

مدرس: نفیسه روانفر