درس : الکترونیک صنعتی

مدرس: استاد دانیده

مقطع:کاردانی فنی

رشته : برق صنعتی

توضیحات:شامل جلسات اول تا چهارم

پنجم تا دهم