درس : الکترونیک عمومی

مدرس: استاد دانیده

مقطع:کاردانی فنی

رشته : برق صنعتی

توضیحات:شامل جلسات اول تا چهارم

توضیحات:شامل جلسات پنجم تا پانزدهم