امداد و کمک های اولیه

رشته: HSE

مقطع: کاردانی

مدرس: دکتر سقط فروش

جلسات اول و دوم

جلسات سوم تا پنجم

جلسات ششم تا هشتم