درس: انتقال جرم

استاد: ماندانا آثار

رشته: صنایع شیمیایی

مقطع: کارشناسی

توضیحات: (مطالعه سه فصل اول از جزوه)