درس: انتقال حرارت

استاد:ماندانا آثار

رشته: صنایع شیمیایی

مقطع: کارشناسی

توضیحات: مطالب فصل اول و دوم و پنجم وهفتم مطالعه شود.