درس: بهداشت و ایمنی در صنایع شیمیایی

مدرس: استاد کیانا خلیفه زاده

رشته: رشته صنایع شیمیایی

مقطع: کارشناسی