مدرس: استاد عباس زاده

درس: بازاریابی بین المللی

مقطع: کاردانی