بازاریابی محصولات دانش بنیان

رشته مدیریت تجاری سازی

 مقطع کارشناسی

مدرس: استاد مشکات واعظی