مدرس: استاد سلیمه قاسمی

درس: بازرسی اماکن

مقطع تحصیلی: کاردانی